Stanovy MC

STANOVY DOBROVOLNÉHO OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ
s názvem

MATEŘSKÉ CENTRUM PERMONÍČEK, o. s.

 
Článek I.

Základní ustanovení – Název a sídlo
 
1. Tyto stanovy jsou základním vnitřním předpisem dobrovolného občanského sdružení s názvem Mateřské centrum Permoníček, o. s. (dále jen MC Permoníček).
2. MC Permoníček je právnickou osobou, způsobilou nabývat práva a povinnosti v souladu s platnými právními předpisy a těmito stanovami.
3. Sídlem je Masarykovo nám. 195, Jílové u Prahy, 254 01.
 
 
Článek II.
Cíl činnosti sdružení
 
1.    Posláním MC Permoníček, o. s., je:
-       posilování hodnot rodiny a mezigeneračních vztahů, úlohy rodičů, mateřské a otcovské role ve společnosti
-       podpora právní ochrany rodiny, mateřství a rovných příležitostí pro všechny
-       podpora života ve zdravém prostředí
 
2.    Cílem činnosti je:
-       provozovat hernu pro setkávání rodičů a dětí
-       získávat a předávat odborné poznatky o výchově, zdraví a psychologii rodinného života
-   umožnit rodičům vzájemně se společensky i neformálně stýkat, vzdělávat se a využívat vlastních schopností či znalostí ku prospěchu ostatních členů či náhodných návštěvníků 
-   poskytovat prostor pro vzájemnou pomoc a předávání zkušeností
-   pořádat společenské, kulturní a sportovní akce pro veřejnost při aktivní účasti rodičů a dětí
-   spolupracovat s jinými mateřskými centry a organizacemi
-      organizování internetové kavárničky
 
3. MC Permoníček je otevřená komunita, nezávislá na politických stranách a hnutích a spolupracuje se všemi demokraticky uspořádanými organizacemi a s jednotlivci jak v České republice tak v zahraničí mající shodné cíle a poslání.
 
4. V rozsahu a způsobem určeným zákonem a těmito stanovami MC Permoníček zastupuje sdružené členy ve vztazích ke státním orgánům, jiným organizacím, fyzickým a právnickým osobám.
  
5. MC Permoníček vyvíjí k naplnění svých cílů rovněž účelnou hospodářskou činnost. V rámci této činnosti může zakládat obchodní společnosti či zájmová sdružení a to buď samostatně nebo společně s jinými právními subjekty a v souladu s platnými zákony.
 
 
Článek III.
Členství ve sdružení – vznik a zánik
 
1. Členy MC Permoníček mohou být jak fyzické tak právnické osoby bez rozdílů a omezení pohlaví, rasy, státní či národní příslušnosti, bydliště či sídla atd.
 
2. Podmínkou členství je souhlas se stanovami MC Permoníček, vyjádřený v písemné přihlášce, podpora jeho cílů a činností, důstojné jednání a reprezentování MC Permoníček v České republice i zahraničí, jakož i řádné placení členských příspěvků a dodržování převzatých závazků vůči MC Permoníček.
 
3. O přijetí uchazeče za člena rozhoduje představenstvo MC Permoníček na základě písemné přihlášky. Členství vzniká dnem kladného rozhodnutí představenstva o přijetí uchazeče za člena MC Permoníček.
 
4. Členství v MC Permoníček končí písemnou dohodou, vystoupením, vyloučením, úmrtím člena, v případě právnické osoby jejím zánikem – výmazem z obchodního rejstříku. Členství dále končí, nezaplatí-li člen ve stanoveném období členský příspěvek. O zamítnutí členství může rozhodnout představenstvo MC Permoníček,o.s. Své rozhodnutí oznámí žadateli písemně. Člen může být vyloučen, dopustí-li se takového jednání, které je neslučitelné s jeho členstvím v MC Permoníček, o.s.
 
5. Člen má právo kdykoliv z MC Permoníček vystoupit.
 
6. Proti písemnému rozhodnutí o vyloučení má člen právo se odvolat do 30 dnů od jeho doručení. Za doručenou se považuje i zásilka, která nebyla adresátem v zákonné lhůtě převzata. Odvolání se podává představenstvu MC Permoníček a rozhoduje o něm valná hromada.
 
 
Článek IV.
Práva a povinnosti členů
 
1. Právem člena MC Permoníček je aktivní účast na plnění úkolů a cílů, na činnosti a rozhodování v orgánech MC Permoníček. Má právo obracet se na orgány MC Permoníček se svými podněty, návrhy a stížnostmi, volit a být volen od 18 let věku do orgánu MC Permoníček. Má právo vlastnit členský průkaz, který obsahuje mj. potvrzení o zaplacení členských příspěvků MC Permoníček.
Považuje-li člen rozhodnutí některého z orgánů MC Permoníček, proti němuž již nelze podat podle stanov opravný prostředek, za nezákonné nebo odporující stanovám, může do 30 dnů ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 6 měsíců od rozhodnutí, požádat soud o jeho přezkoumání. Návrh na přezkoumání nemá odkladný účinek.
 
2. Členové MC Permoníček jsou povinni zejména dodržovat stanovy MC Permoníček, provozní a vnitřní řád MC Permoníček a řídit se rozhodnutím valné hromady a představenstva. Dále chránit majetek MC Permoníček před ztrátou, zničením nebo poškozením a platit ve stanovených termínech členské příspěvky ve výši schválené valnou hromadou MC Permoníček.
 
Článek V.
Čestné členství
 
1. Čestné členství uděluje Valná hromada.
Čestným členem se může stát právnická nebo fyzická osoba sympatizující a podporující aktivity sdružení, která souhlasí se stanovami a cíli sdružení.
 
2. Čestný člen neplatí členské příspěvky, nemůže volit a být volen do orgánů sdružení.
 
 
Článek VI.
Orgány sdružení
 
1. Organizační strukturu MC Permoníček tvoří :
- valná hromada
- představenstvo
- kontrolor
 
Článek VII.
Valná hromada
 
1. Nejvyšším orgánem MC Permoníček je valná hromada. Valná hromada se sestává ze všech členů MC Permoníček.
 
2. Hlasovací právo na valné hromadě mají členové řádně zaregistrovaní s datem registrace předcházejícímu datu usnesení o svolání valné hromady a kteří při prezenci předloží členský průkaz s potvrzením o zaplacení členských příspěvků.
 
3. Jednání valné hromady se uskutečňuje podle volebního a jednacího řádu. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomno nejméně 30 % zaregistrovaných členů MC Permoníček.
 
4. Valnou hromadu svolává představenstvo MC Permoníček nejméně jednou za rok, nejpozději do konce osmého kalendářního měsíce, jinak i mimořádně na návrh a to nejméně jedné třetiny členů MC Permoníček Mimořádná valná hromada musí být svolána do třiceti dnů ode dne obdržení návrhu. Termín, místo konání a program valné hromady vyhlásí představenstvo oznámením vyvěšeným na nástěnce v sídle MC Permoníček, nejméně patnáct dnů před datem konání.
 
5. Jednání valné hromady řídí předseda nebo jiný prověřený člen představenstva.
 
6. Do působnosti valné hromady náleží:
a)    změna stanov MC Permoníček
b)    volba nebo odvolání členů představenstva
c)    volba nebo odvolání kontrolora
d)    schválení rozpočtu a zásad hospodaření MC Permoníček na příslušné období, včetně zásad hospodaření orgánů
e)    schválení prodeje majetku MC Permoníček s hodnotou vyšší než 10.000,- Kč
f)     schválení koupě majetku MC Permoníček s hodnotou vyšší než 10.000,- Kč
g)    rozhodnutí o založení obchodní společnosti
h)    projednání zpráv představenstva a kontrolora o činnosti MC Permoníček za minulé období
i)      projednání odvolání proti rozhodnutí představenstva o vyloučení člena z MC Permoníček
j)      jmenování čestných členů MC Permoníček
k)    rozhodnutí o zrušení MC Permoníček, o vstupu do likvidaci a vypořádání práv a závazků
l)      oprávnění zrušit nebo změnit rozhodnutí představenstva MC Permoníček
m) stanovení výše členských příspěvků
n)    rozhodování o dalších otázkách, které si valná hromada vyhradí.
 
7. Zasedání valné hromady připravuje představenstvo MC Permoníček a řídí je. Hlasovací právo členů MC Permoníček je přímé, nepřenosné a je projevem jeho vlastního svobodného rozhodnutí. 
 
8. K platnosti usnesení valné hromady je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných účastníků, s výjimkou bodů uvedených v odst. 6 tohoto článku pod písm. a), d), e), f), g), a k), kde se vyžaduje souhlas dvou třetin přítomných členů.
 
 
Článek VIII.
Představenstvo
 
1. Představenstvo je statutárním orgánem MC Permoníček. Představenstvo je voleno na období jednoho roku, přičemž opětovná volba je možná. Členy představenstva se stávají první tři kandidáti, kteří získali ve volbách nejvíce hlasů. Následující dva kandidáti se stávají náhradníky.
 
2. Představenstvo má tři členy, kteří si ze svého středu volí předsedu.
3. Představenstvo v období mezi konáním valné hromady řídí činnost MC Permoníček a zajišťuje jeho provoz buď osobně nebo prostřednictvím jmenovaného realizačního týmu. Mezi pravomoci představenstva náleží zejména :
- plnění usnesení valné hromady, rozhodování o záležitostech, které nejsou v kompetenci jiných orgánů MC Permoníček, schvalování vnitřních řádů MC Permoníček
- hospodaření s majetkem MC Permoníček
- projednávání stížností členů MC Permoníček
- svolání, organizování a řízení řádných a mimořádných zasedání valné hromady
- příprava podkladů pro jednání valné hromady ve věci založení nebo účasti na založení obchodní společnosti
- příprava podkladů pro jednání valné hromady MC Permoníček
- rozhodování o přijetí a vyloučení členů
- rozhodování o uzavírání pracovních smluv a skončení pracovních poměrů se zaměstnanci, kteří jsou nezbytně třeba k zabezpečování činnosti MC Permoníček
- vydávání vnitřních předpisů MC Permoníček
 
4. Představenstvo je povinno na vyžádání předložit veškeré vyžádané podklady o své činnosti a činnosti MC Permoníček kontrolorovi a valné hromadě.
 
5. Předseda samostatně nebo dva členové představenstva společně jsou oprávněni zastupovat MC Permoníček v jednáních s jinými subjekty a uzavírat dohody, pokud jejich sjednání nepodléhá souhlasu valné hromady.
 
6. Podepisování za MC Permoníček se uskutečňuje tak, že buď samostatně předseda nebo společně dva členové představenstva připojí svůj podpis k názvu MC Permoníček nebo otisku jeho razítka.
 
7. Jednání představenstva svolává jeho předseda, zpravidla 1 x za 30 dnů, v mimořádných případech častěji. Představenstvo je schopné usnášení při účasti nejméně dvou členů. K přijetí platného usnesení je třeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů; v případě rovnosti rozhoduje hlas předsedy. V případě rezignace nebo smrti člena představenstva se členem představenstva stává první náhradník zvolený valnou hromadou. Není-li již žádný k dispozici, je představenstvo oprávněno jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady.
 
Článek IX.
Kontrolor
 
1. Kontrolor je kontrolním orgánem MC Permoníček. Kontrolor je volen na období jednoho roku, přičemž opětovná volba je možná.
 
2. Do pravomoci kontrolora náleží zejména :
- kontrola činnosti představenstva jakož i činnosti MC Permoníček, zejména stavu hospodaření a plnění sjednaných zásad správy společného majetku
- vyjadřovat se k roční účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku či úhrady ztráty MC Permoníček
- vyžadovat od představenstva jakékoliv informace o hospodaření MC Permoníček
- vyžadovat nápravu zjištěných nedostatků v činnosti představenstva
3. Funkce kontrolora je neslučitelná s funkcí představenstva. Kontrolor odpovídá pouze valné hromadě.
 
4. Odstoupením, odvoláním nebo umrtím kontrolora během volebního období jeho pověření zaniká a na dané místo nastupuje volený náhradník, zvolený VH.
 
Článek X.
Zásady hospodaření sdružení
 
1. Činnost MC Permoníček je v zásadě nevýdělečná s tím, že zdroje příjmů z  akcí pořádaných MC Permoníček, dotací, darů a příspěvků od státu a právnických nebo fyzických osob jsou využity k rozvoji MC Permoníček a finančně vyrovnanému hospodaření.
 
2. Majetek MC Permoníček (hmotný a nehmotný) je evidován podle obecně závazných předpisů. O jeho změnách nad určenou hodnotu je oprávněna rozhodnout valná hromada, jinak představenstvo.
 
3. Majetek MC Permoníček spravuje představenstvo. Majetek MC Permoníček je využíván zejména k zajištění poslání a cílů MC Permoníček, k úhradě veškerých nákladů s provozem MC Permoníček spojených, tj. zejména náklady na energie, nájem, opravy a údržbu, popř. na úhradu nákladů na zaměstnance a vnitřní zařízení MC Permoníček.
 
4. MC Permoníček hospodaří na vlastní účet a vede samostatné účetnictví. Hospodaření s majetkem se řídí obecně závaznými právními předpisy, těmito stanovami a rozpočtem schváleným valnou hromadou na příslušné období.
 
5. Členské příspěvky jsou jednou ze základních podmínek členství a zdrojem hospodaření MC Permoníček. Valná hromada MC Permoníček, resp. vnitřní předpis stanoví jejich základní výši a způsob platby.
 
6. MC Permoníček může uzavírat sponzorské smlouvy a v rámci běžného hospodaření i smlouvy o využití svého majetku.
 
7. MC Permoníček, o. s., vydává každoročně zprávu o činnosti a hospodaření sdružení, která obsahuje zejména:
a ) přehled činnosti sdružení v příslušném kalendářním roce,
b ) údaje o počtu a skladbě členů sdružení, změny ve složení orgánů, k nimž došlo v průběhu roku,
c ) roční účetní závěrku.
 
8. Výroční zpráva bude uveřejněna na webových stránkách sdružení a zároveň bude vydaná v tištěné podobě.
 
Článek XI.
Zánik sdružení
 
1. MC Permoníček zaniká :
a) rozhodnutím valné hromady o dobrovolném rozpuštění nebo sloučení s jiným sdružením
b) pravomocným rozhodnutím Ministerstva vnitra České republiky o jeho rozpuštění.
 
2. Při zániku MC Permoníček rozpuštěním se provede majetkové vypořádání. Při zániku MC Permoníček, o. s., o likvidačním zůstatku rozhodne VH  a při zániku rozhodnutím Ministerstva vnitra ČR provede vypořádání likvidátor určený ministerstvem.
 
Článek XII.
Závěrečná ustanovení
1. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem registrace Ministerstva vnitra České republiky. Tímto dnem vzniká občanské sdružení MC Permoníček.


Článek XII.
Závěrečná ustanovení

1. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem registrace Ministerstva vnitra České republiky. Tímto dnem vzniká občanské sdružení MC Permoníček.
 
 
 
 

Kontakty

Mateřské centrum Permoníček, o.s.

IČO: 270 20 207
číslo účtu: 2682061319/0800

Herna

Masarykovo nám. 195
Jílové u Prahy
25401

e-mail a www

permonicek@mcpermonicek.cz
www.mcpermonicek.cz


Mateřské centrum PERMONÍČEK, Masarykovo náměstí 195 , 254 01 Jílové u Prahy, IČO: 270 20 207, Kontakt: permonicek@mcpermonicek.cz

 

Designed by iMagic