Jednací a volební řád valné hromady

Jednací řád

 1. Jednání Valné hromady (dále VH) zahajuje statutární zástupce.
 2. Působnost VH je popsána v článku VI stanov.
 3. VH hromada je usnášeníschopná při 30% účasti členů. VH je zahájena ověřením usnášeníschopnosti podle prezenční listiny. V případě neusnášeníschopnosti řádné VH je VH ukončena a po 15 min. je zahájena mimořádná VH, která je usnášeníschopná při jakémkoli počtu přítomných členů sdružení.
 4. Jednání pokračuje schválením navrženého zapisovatele, volbou ověřovatele zápisu, volbou dvoučlenné volební komise a schválením programu jednání. 5. Volební komise zjišťuje a vyhlašuje výsledky hlasování.
 5. Jednání VH probíhá podle schváleného programu; návrhy na jeho případné změny musí být podány před jeho schválením.
 6. Hlasovat a podávat návrhy může každý člen. Přednese je ústně v diskusi k příslušnému bodu a návrhy usnesení předá písemně zapisovateli.
 7. Diskutující vystupují v pořadí, v jakém se do diskuse přihlásili. Návrhy týkající se organizace se řeší přednostně. 9. Rozprava končí vyčerpáním diskusních příspěvků nebo rozhodnutím VH na návrh člena.
 8. Členové hlasují zdvižením ruky s volebním lístkem.
 9. K přijetí návrhu hlasováním je třeba:
dvoutřetinová většina přítomných členů sdružení při
  • schvalování změn stanov sdružení
  • schvalování rozpočtu a zásad hospodaření
  • schvalování prodeje a koupě majetku sdružení s hodnotou vyšší než 10 000 Kč
  • změnách rozhodnutí představenstva sdružení
nadpoloviční většina přítomných členů sdružení při
  • schvalování zprávy o činnosti a hospodaření a zprávy kontrolora účtu
  • schvalování jednacího řádu VH
  • volbách do statutárních orgánů
 1. Práva a povinnosti člena sdružení jsou vázána na osobu člena sdružení a nejsou převoditelná na jiné osoby.
 2. Z jednání VH se pořizuje zápis, který se archivuje a je k dispozici k nahlédnutí všem členům sdružení. Jeho součástí jsou zejména: - všechny záznamy o hlasování - plné znění schválených dokumentů - seznam statutárních zástupců sdružení oprávněných v daném období jednat a podepisovat za sdružení - presenční listina.

Tento jednací řád byl schválen valnou hromadou Občanského sdružení Mateřské centrum Permoníček Jílové dne 17.1.2007. V platnost vstupuje dnem schválení.

Volební řád

pro volbu do orgánů OS MC Permoníček Jílové na valné hromadě členů
 1. Volební komise zkontroluje, zda je připravena volební schránka a vydány volební lístky
 2. Volby jsou platné, zúčastní-li se jich nadpoloviční většina přítomných členů.
 3. Každý volič volí nejvýše tolik kandidátů, kolik míst se má volbou obsadit.
 4. Neplatný je volební lístek odevzdaný na jiném než vydaném tiskopise a ten, který obsahuje vyšší počet jmen než kolik míst se má volbou obsadit.
 5. Výsledek voleb určuje pořadí podle počtu odevzdaných hlasů.
 6. Pokud nastala rovnost hlasů u kandidátů na posledním místě potřebného pořadí, opakuje se u nich volba.
 7. Vzniknou-li pochybnosti o platnosti volebního lístku, rozhoduje o platnosti volební komise a poznamená to v zápise o výsledku hlasování.
 8. K výsledku hlasování sepíše volební komise zápis, který všichni její členové podepíší. V zápise o hlasování v každém kole musí být uvedeno:
  • Počet vydaných volebních lístků
  • Počet odevzdaných platných i neplatných volebních lístků
  • Počet platných hlasů odevzdaných pro navržené kandidáty.
  • Konstatování, kdo byl zvolen.
 9. Výsledky hlasování v souladu s odstavcem ‎8 oznámí předseda volební komise.

Tento volební řád byl schválen valnou hromadou Občanského sdružení Mateřské centrum Permoníček Jílové dne 17.1.2007. V platnost vstupuje dnem schválení.

Kontakty

Mateřské centrum Permoníček, o.s.

IČO: 270 20 207
číslo účtu: 2682061319/0800

Herna

Masarykovo nám. 195
Jílové u Prahy
25401

e-mail a www

permonicek@mcpermonicek.cz
www.mcpermonicek.cz


Mateřské centrum PERMONÍČEK, Masarykovo náměstí 195 , 254 01 Jílové u Prahy, IČO: 270 20 207, Kontakt: permonicek@mcpermonicek.cz

 

Designed by iMagic