Rezervační systém - uživatelský návod


1) Jaká je webová adresa Rezervačního systému?

http://www.mcpermonicek.eu

2) Jak vytvořit nový uživatelský účet a jak se přihlásit? Popis základní obrazovky.

Po vstupu na webovou stránku rezervačního systému se uživateli zobrazí následující okno sloužící k přihlášení:


Obrázek 1: Přihlášení do rezervačního systému

V případě, že uživatel ještě nemá vytvořen vlastní uživatelský účet, klikne na odkaz „Zaregistrujte se“. Následně se objeví okno pro zadání základních registračních údajů (uživatel zadá svoji emailovou adresu, kam mu následně přijde potvrzovací email, a zvolí si heslo). Heslo je dobré si někam poznamenat, protože v potvrzovacím emailu z bezpečnostních důvodů uvedeno není. Po vyplnění uživatel údaje odešle a vyčká na doručení potvrzovacího emailu.

Obrázek 2: Registrace do rezervačního systému

Následně se uživatel přihlásí vyplněním svých údajů do okna na obrázku 1.
Po přihlášení do systému se zobrazí následující pohled:


Obrázek 3: Úvodní obrazovka rezervačního systému

1) Uživatel je vyzván k vyplnění osobních informací, které jsou důležité pro další kontakt s MC Permoníček. Na příslušnou obrazovku se uživatel dostane kliknutím na odkaz „osobní informace“. Dále postupuje dle pokynů systému. Osobní informace může uživatel kdykoliv později měnit (viz první volba v uživatelském menu v pravém horním rohu – Osobní údaje).

2) Uživatelské menu – rozbalí se po kliknutí na šipku u uživatelského emailu v pravém horním rohu obrazovky. Nabízí následující volby:

a. Osobní údaje – uživatel pomocí této volby prohlíží, nastavuje a mění své osobní údaje (viz obrázek níže). Změnu údajů provede kliknutím na tlačítko „Upravit“. Změnu hesla může uživatel provést kliknutím na tlačítko „Změna hesla“ (obojí v pravém horním rohu).
Obrázek 4: Osobní údaje

b.  Děti – pomocí této volby se uživatel dostane na obrazovku, kde zadává informace o svém dítěti/dětech, prohlíží je a mění. Další detaily viz bod níže v tomto návodu „Jak vyplnit údaje o dětech, které chci přihlásit do kroužku?“.

c.    Platby – pomocí této volby se uživatel dostane na obrazovku, kde si prohlíží stavy a detaily svých plateb (úhrad za rezervované kroužky). Více informací k platbám viz bod níže v tomto návodu „Jak přihlásit dítě do zvoleného kroužku?“

d.  Odhlásit se – pomocí této volby se uživatel odhlásí ze systému.


3) Kroužky – kliknutím na odkaz v levém horním rohu základní obrazovky se uživateli zobrazí přehled nabízených kroužků. Po kliknutí na tlačítko „Detail“ u vybraného kroužku se uživatel dostane na obrazovku s informacemi o jednotlivém kroužku a k možnosti přihlásit své dítě. Více informací k přihlašování dětí na kroužky je dále v bodu „Jak přihlásit dítě do zvoleného kroužku?“.

 

3) Co dělat se zapomenutým heslem?

V případě, že uživatel zapomene své heslo, kterým se hlásí do rezervačního systému, klikne na přihlašovací obrazovce na možnost „Zapomenuté heslo“ (viz obrázek 1). Následně se mu zobrazí okno, kde může zadat emailovou adresu, kam mu bude po stisknutí tlačítka „Odeslat“ doručeno nové heslo vygenerované systémem.

Do své emailové schránky tedy obdrží nový přístupový údaj. Po přihlášení se do systému (s použitím tohoto nového hesla) se uživatel automaticky dostane na obrazovku, kde si nastaví heslo nové a uloží jej. V systému nejsou implementovány kontroly na opakované použití hesla, tedy může si nastavit libovolné heslo včetně těch, která už použil v minulosti. Po změně hesla systém žádný notifikační email neposílá.

4) Jak vyplnit údaje o dětech, které chci přihlásit do kroužku?

V pravém horním rohu (v případě úvodní obrazovky – viz obrázek 3) nebo v levém horním rohu (v případě ostatních obrazovek – viz obrázek 4) se uživateli zobrazuje uživatelské menu.
Uživatel si zvolí možnost „Děti“ a následně se dostane na obrazovku, kde je možné přidat nový záznam o dítěti, resp. si prohlížet záznamy již zadané.


Obrázek 7: Přehled údajů o dětech

Nový záznam uživatel přidá kliknutím na tlačítko „Přidat“ (viz obrázek 7). Následně se dostane na obrazovku, kdy vyplní požadované údaje o dítěti, tedy jméno, příjmení a datum narození (viz obrázek 8). Stisknutím tlačítka „Uložit“ se vrátí zpět na přehledovou obrazovku.


Obrázek 8: Obrazovka pro zadání údajů o dítěti

Na úrovni jednotlivého záznamu jsou k dispozici čtyři tlačítka s následující funkčností (viz obrázek 7):

Kroužky – uživateli se zobrazí přehled kroužků, v nichž je vybrané dítě přihlášeno nebo má rezervované místo.
Platby – uživateli se zobrazí přehled a stav plateb za kroužky, pro děti, které má pod svým účtem zadané.
Upravit – uživatel se dostane na obrazovku na obrázku 8, kde může změnit údaje o daném dítěti.
Smazat – uživatel odstraní záznam o daném dítěti (smaže dítě), zároveň se ze systému odstraní/zruší všechny vazby s tímto dítětem (rezervace na kroužcích, platby, přihlášení na kroužky). Před definitivním smazáním je uživatel tázán, zda chce skutečně záznam odstranit, aby se zamezilo omylu.

 

Poznámka 1: Děti zadávané v rámci uživatelského účtu nemusí mít nutně příbuzenskou vazbu s majitelem účtu. Lze tedy v případě potřeby využít pro přihlašování dítěte účet jiné maminky. Majitel účtu vždy uvidí všechny údaje o dětech, kroužcích a platbách, které jsou pod jeho účtem evidovány.

5) Jak přihlásit dítě do zvoleného kroužku?

Pro rezervování místa pro dítě na vybraném kroužku je třeba postupovat v následujících krocích:

1)    krok 1: přihlášení do rezervačního systému (viz bod 3).

2)    krok 2: vytvoření záznamu o dítěti (viz bod 5)

3)    krok 3: zobrazení záložky „Kroužky“. Záložka se nachází v levém horním rohu základní obrazovky.

4)    krok 4: vyhledání žádaného kroužku. Pro vyhledání lze použít vybrané sloupce v prvním řádku „Název“, „Den“, „Lektor“. Do zvoleného prázdného okénka uživatel vyplní hledaný výraz.

krok 5: výběr kroužku. Uživatel kliknutím na odkaz ve sloupci název zobrazí detailní informace o vybraném kroužku (viz obrázek 9). V levé části uživatel nalezne informace o vybraném kroužku, v pravé části informaci o přihlášených a rezervovaných dětech. V levé dolní části („Přihlásit dítě“) se zobrazí uživateli děti, které má evidované pod svým účtem.Obrázek 9: Detail kroužku a přihlášení

krok 6: přihlášení dítěte. Uživatel pro přihlášení klikne na tlačítko „Přihlásit“ zobrazené vedle vybraného dítěte. Tím vznikne na kroužku rezervace pro toto dítě a dítě se již nezobrazuje v části „Přihlásit dítě“, ale objeví se v části „Rezervované děti“. V případě, že je kapacita kroužku již naplněna, tlačítko „Přidat“ se u dětí nezobrazuje. Kapacitu kroužku nalezne uživatel jak v tomto detailním pohledu na kroužek, tak v přehledu kroužků (viz krok 5).

6) Jak zaplatím za kroužek nebo zruším rezervaci?

Po té, co má uživatel rezervované místo na kroužku, pokračuje platbou nebo se rozhodne rezervaci zrušit. Vznikem rezervace se objeví nová platba na seznamu plateb uživatele (viz obrázek 11). Platby si uživatel může zobrazit výběrem položky „Platby“ v uživatelském menu (bližší informace viz bod 3 tohoto návodu). Na přehled plateb se uživatel dostane také, pokud stiskne tlačítko „Zaplatit“ u vybraného rezervovaného dítěte na obrazovce detailu kroužku (viz obrázek 9). Další informace o platbách viz bod 8 (Kde nalézt informace o platbách).

Pokud se uživatel rozhodne zrušit rezervaci dítěte na kroužku, na obrazovce s detailem kroužku stiskne tlačítko „Zrušit rezervaci“ a tím dítě zmizí ze seznamu rezervovaných dětí a také zmizí příslušná platba ze seznamu plateb uživatele.

7) Kde nalézt informace o jednotlivých kroužcích, ceně, lektorovi, kapacitě?

Informace o kroužcích nalezne uživatel na záložce „Kroužky“, kterou zobrazí kliknutím na příslušný odkaz v levém horním rohu základní obrazovky (viz např. obrázek 3).

Záložka „Kroužky“ zobrazuje seznam nabízených kroužků (viz obrázek 10, obvykle se nemění v průběhu jednoho pololetí). První řádek zobrazuje bílé rámečky ve sloupcích, podle nichž je možné v seznamu vyhledávat, tedy je to možné podle názvu, dne, kdy se kroužek koná, nebo lektora. Pro vyhledání může uživatel zapsat do vybraného sloupce hledaný výraz a omezit tak seznam výsledných kroužků (např. uživatele zajímají je kroužky konající se v úterý, zadá tedy do sloupce den výraz úterý a výsledný seznam zobrazí pouze úterní kroužky).

V seznamu kroužků lze nalézt také informace o kapacitě kroužků, počtu přihlášených a rezervovaných dětí/míst, lektorovi a ceně.


Obrázek 10: Seznam kroužků

V případě, že se chce uživatel dozvědět detailnější informace o vybraném kroužku nebo si rezervovat místo, klikne na odkaz ve sloupci „Název“ u vybraného kroužku a tak se dostane na obrazovku Informace o kroužku (viz obrázek 9). Na této obrazovce také vidí jména již přihlášených, resp. rezervovaných dětí, pokud se však nejedná o děti vedené pod účtem uživatele, nezobrazují se mu tlačítka pro platbu a zrušení rezervace.


8) Kde nalézt informace o platbách?

Informace o svých platbách nalezne uživatel na obrazovce „Platby“ (viz obrázek 11), kterou zobrazí, pokud klikne na tuto položku v uživatelském menu (uživatelské menu viz bod 3 tohoto dokumentu a obrázek 3).

Obrazovka „Platby“ zobrazuje seznam všech plateb, které uživatel již realizoval nebo je má realizovat. Uživatel se zde dozví, kdy byla položka platby vytvořena (datum vytvoření – odpovídá datu vzniku rezervace na kroužek), jaký je stav platby, jméno dítěte, na které je platba vázána, kroužku, cenu a pokud byla již platba realizována, tak datum, kdy byla informace o obdržení částky zavedena do systému pracovníky MC.

Stav platby – pokud ještě platba nebyla realizována nebo MC ještě peníze neobdrželo (resp. nebylo to zaznamenáno do systému), zobrazuje stav hodnotu „Nová“ a ve sloupci „Datum zaplacení“ se zobrazuje výraz „Nezaplaceno“. V opačném případě se zobrazí hodnota „Přijatá“.